Proizvodnja

Flaširanje ( proizvodnja ) prirodne mineralne vode Aquanika iz izvorišta Bonus IB 1 podeljena je u tri povezane celine.

 

1. Eksploatacija izvorišta

Izvorište je na dubini od 81 m i nalazi se neposredno pored proizvodnog pogona. Takvim položajem izvorišta i proizvodnog pogona, potpuno je isključena mogućnost kontaminacije vode.

Voda iz izvorišta se crpi preko utapajuće pumpe koja je smeštena u samu cevnu konstrukciju. Sistemom cevovoda od nerđajućeg čelika voda se doprema u proizvodni pogon.

 

2. Priprema vode

Svaka voda koja se flašira mora da se podvrgne postupku pripreme za flaširanje, da bi bili sigurni u njenu zdravstvenu ispravnost.

Postupak pripreme prirodne mineralne vode AQUANIKA podrazumeva isključivo mehaničku pripremu-filtriranje vode, kako bi voda zadržala prefiks prirodna kao i osnovna hemijska svojstva koja joj daju karakteristike ( Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu, izvorsku i stonu vodu Sl.list SCG br.53/2005).

U jednom delu ovog procesa, pomoću ozon generatora, proizvodi se ozonirana voda koja u procesu flaširanja služi za unutrašnju i spoljnu dezinfekciju ambalaže i zatvarača.Ozon (O3) je izuzetno dezinfekciono sredstvo ( 3000 puta jače od hlora ) koje nema reziduale.

Proces rada linije za pripremu vode – Water treatment line, potpuno je automatizovan i sinhronizovan sa linijom za flaširanje.

Kapacitet ove linije je 10.000 litara/sat

image
 

3. Flaširanje prirodne mineralne vode

 

Linija na kojoj se vrši flaširanje vode potpuno je automatizovana. Proces flaširanja podrazumeva nekoliko operacija:

- automatsko skidanje iskorišćenih zatvarača sa balona

image

- toplo spoljno pranje balona (rastvorom NaOH )

- spoljno ispiranje balona ozoniranom vodom

image

- pozicioniranje balona za uvođenje u tretman unurašnjeg pranja

image

- toplo unutrašnje pranje balona baznim rastvorom

image

- unutrašnje pranje balona kiselim rastvorom

- ispiranje balona ozoniranom vodom

image

- ispiranje zatvarača ozoniranom vodom

image

Svaki postupak unutrašnjeg tretmana balona ponavlja se dva puta . Nakon ovakve pripreme, balon se automatski uvodi u komoru za punjenje i zatvarnje. U ovoj komori ( Clean area), preko HEPA filtera ,obezbeđena je potpuno sterilna atmosfera. Na ovaj način je sprečena mogućnost eventualnog aerobnog zagađenja u momentu punjenja balona vodom. Poseban sistem obezbeđuje dezinfekciju zatvarača ozoniranom vodom, dovođenje zatvarača u sterilnu komoru i pozicioniranje na mesto zatvaranja balona.

image

U nastavku procesa na zatvarač se štampa datum i aplicira sigurnosna etiketa. Kapacitet linije za flaširanje je 4000 lit/sat.

image
 
image