Proizvodnja

Proizvodnja

Flaširanje ( proizvodnja ) prirodne mineralne vode Aquanika iz izvorišta Bonus IB 1 podeljena je u tri povezane celine.

1. Eksploatacija izvorišta
Izvorište je na dubini od 81 m i nalazi se neposredno pored proizvodnog pogona. Takvim položajem izvorišta i proizvodnog pogona, potpuno je isključena mogućnost kontaminacije vode.

Voda iz izvorišta se crpi preko utapajuće pumpe koja je smeštena u samu cevnu konstrukciju. Sistemom cevovoda od nerđajućeg čelika voda se doprema u proizvodni pogon.

 

2. Priprema vode
Svaka voda koja se flašira mora da se podvrgne postupku pripreme za flaširanje, da bi bili sigurni u njenu zdravstvenu ispravnost.

Postupak pripreme prirodne mineralne vode AQUANIKA podrazumeva isključivo mehaničku pripremu-filtriranje vode, kako bi voda zadržala prefiks prirodna kao i osnovna hemijska svojstva koja joj daju karakteristike ( Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu, izvorsku i stonu vodu Sl.list SCG br.53/2005).

U jednom delu ovog procesa, pomoću ozon generatora, proizvodi se ozonirana voda koja u procesu flaširanja služi za unutrašnju i spoljnu dezinfekciju ambalaže i zatvarača.Ozon (O3) je izuzetno dezinfekciono sredstvo ( 3000 puta jače od hlora ) koje nema reziduale.

Proces rada linije za pripremu vode – Water treatment line, potpuno je automatizovan i sinhronizovan sa linijom za flaširanje.

Kapacitet ove linije je 10.000 litara/sat